O firmie

Czym się zajmujemy?

Firma FCC Polska specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji mebli tapicerowanych na zasadach wyłączności. W naszej ofercie znajdują się meble w obiciu skórzanym, tkaninach tapicerskich, materiałach skóropodobnych oraz z materiałów powierzonych (tzw. "white polster"). Naszymi głównymi rynkami zbytu są kraje Unii Europejskiej, Ameryki Północnej oraz Europy Wschodniej.

Od początku naszej działalności na rynku wprowadzamy w życie zasadę orientacji "na klienta" poprzez stosowanie w procesie produkcji najlepszych materiałów i najbardziej zaawansowanych technologii dostępnych na rynku. Wynikiem tego nasze produkty osiagaj¹ najwy¿sz¹ jakoœæ i ciesz¹ siê niezachwian¹ opini¹ wœród klientów. Wiêcej szczegó³ów na temat stosowanych technologii i materia³ów mo¿na znale¿æ tutaj.

Szczególnie du¿¹ wagê przywi¹zujemy do wygl¹du i wysokiej estetyki wykonania naszych mebli. Posiadamy dzia³ wyspecjalizowany w projektowaniu i modelowaniu prototypowych mebli. Wprowadzaj¹c do naszej oferty ci¹gle nowe modele, staramy siê zaspokoiæ zmieniaj¹ce siê oczekiwania oraz potrzeby odbiorców z ró¿nych czêœci œwiata. W chwili obecnej ca³a nasza oferta eksportowa sk³ada siê z oko³o 50 modeli. Wiêkszoœæ z nich zosta³a wprowadzona do ci¹g³ej produkcji. Wiêcej na temat naszej oferty mo¿na znaleŸæ tutaj.

W jaki sposób wytwarzamy nasze produkty?

W naszej firmie wszystkie wysi³ki ukierunkowane s¹ na jeden cel: produkcjê wysokiej jakoœci produktów, zaspokajaj¹cych zmienne i wzrastaj¹ce wymagania naszych klientów. Osi¹ganie tego celu, szczególnie w warunkach wzrostu œwiadomoœci ekologicznej, wymaga stosowania najnowszych technologii wytwórczych. Dlatego na ka¿dym etapie produkcyjnym wykorzystujemy procedury i narzêdzia sprawdzone w œwiecie. W pierwszej kolejnoœci niezbêdny jest dobrany zespó³ oraz dobra organizacja pracy.

W technologii produkcji mebli tapicerowanych mo¿na wyró¿niæ kilka etapów. Pierwszy z nich to produkcja stela¿a, w której wykorzystujemy drewno bukowe, sprê¿yny faliste oraz pasy gumowe. Stela¿ odpowiada za sztywnoœæ i trwa³oœæ mebla. Nastêpnie stela¿ zostaje oklejony piankami tapicerskimi, które zabezpieczaj¹ elementy takicerskie przed uszkodzeniem w trakcie normalnego u¿ytkowania.

Równoczeœnie przygotowywany jest pokrowiec mebla. Jest to newralgiczny element, którego jakoœæ rzutuje na estetykê mebla. Do produkcji pokrowców u¿ywamy skór naturalnych (sprowadzanych z W³och), tkanin tapicerskich oraz najwy¿szej jakoœci materia³ów skóropodobnych.

Nastêpnie pokrowiec zostaje wypchany odpowiednimi piankami i przechodzi siê do etapu tapicerowania. Na tym etapie wykorzystuje siê bonele stosowane w siedziskach oraz pianki o szerokim spektrum odbojnoœci. Przy tapicerowaniu nie sposób nie doceniæ roli pracownika oraz jego doœwiadczenia.

Gotowa sofa zostaje poddana kontroli jakoœci wykonania pod k¹tem estetyki oraz wymaganych charakterystyk. Nastêpnie produkt gotowy zostaje zapakowany oraz odpowiednio oznakowany. Szczególn¹ wagê nale¿y przywi¹zywaæ do opakowania mebla, które gra szczególnie wa¿n¹ rolê przy d³ugim i dalekim transporcie. Do pakowania mebli wykorzystuje siê vigofil, foliê kropelkow¹ oraz tekturê falist¹. Opakowanie musi zabezpieczyæ ca³y mebel, a w szczególnoœci takie elementy jak nogi oraz krawêdzie. Przygotowane w taki sposób meble trafiaj¹ do magazynu, sk¹d s¹ wysy³ane na specjalnie przygotowanych do transportu mebli naczepach.